Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2

Nie są znane działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego polegające na dodawaniu raz na tydzień leczenia eksenatydem do zwykłej terapii u pacjentów z cukrzycą typu 2. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów z cukrzycą typu 2, z lub bez wcześniejszej choroby sercowo-naczyniowej, do otrzymywania podskórnych iniekcji eksenatydu o przedłużonym uwalnianiu w dawce 2 mg lub pasujących placebo raz w tygodniu. Pierwotnym złożonym wynikiem było pierwsze wystąpienie śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru niezakończonego zgonem. Hipotezy dotyczące stosunku płciowego były następujące: eksenatyd podawany raz w tygodniu byłby mniej skuteczny niż placebo pod względem bezpieczeństwa i skuteczniejszy niż placebo.
Wyniki
Ogółem, 14,752 pacjentów (z których 10,782 [73,1%] miało wcześniejszą chorobę sercowo-naczyniową) obserwowano mediana 3,2 lat (zakres międzykwartylowy, od 2,2 do 4,4). Pierwotne zdarzenie wynikowe wystąpiło u 839 z 7356 pacjentów (11,4%, 3,7 zdarzeń na 100 osobolat) w grupie otrzymującej rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz u 905 z 7396 pacjentów (12,2%, 4,0 zdarzeń na 100 osobolat) w grupie placebo ( współczynnik ryzyka, 0,91, 95% przedział ufności [CI], 0,83 do 1,00), przy czym analiza zamiaru leczenia wykazała, że rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, podawany raz na tydzień, był nie gorszy od placebo pod względem bezpieczeństwa (p <0,001 dla nie gorszej jakości), ale nie był lepszy od placebo pod względem skuteczności (P = 0,06 dla wyższości). Wskaźniki zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, śmiertelnego lub nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego, udaru z powodu zgonu lub zgonu, hospitalizacji z powodu niewydolności serca i hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego oraz częstości występowania ostrego zapalenia trzustki, raka trzustki, rdzeniastego raka tarczycy i poważnych zdarzeń niepożądanych nie różnią się znacząco między dwiema grupami.
Wnioski
Wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 z wcześniejszą chorobą sercowo-naczyniową lub bez niej częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami, którzy otrzymywali rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego a pacjentami otrzymującymi placebo. (Finansowane przez Amylin Pharmaceuticals; EXSCEL ClinicalTrials.gov number, NCT01144338.)
Wprowadzenie
Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u osób z cukrzycą typu 2 jest dwa razy większe niż w populacji ogólnej 1, a ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych jest czterokrotnie większe niż w populacji ogólnej.23 Ulepszono kontrolę glikemii udowodniono, że poprawia wyniki mikrokrążenia, 4,5, ale korzystny wpływ na wyniki makronaczyniowe jest mniej pewny.6 W badaniach oceniających wyniki sercowo-naczyniowe związane ze stosowaniem nowszych środków obniżających stężenie glukozy nie stwierdzono wpływu na ciężkie niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe (MACE). wykazano za pomocą trzech inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) (saksagliptyna, alogliptyna i sitagliptyna) 7-9 i jednego agonistę receptora glukagonu receptora glukagonu (GLP-1) (liksysenatyd), 10 ale niższe ryzyko MACE wykazano u dwóch agonistów receptora GLP-1 (liraglutyd i semaglutyd) 11,12 oraz dwóch inhibitorów kotransportera sodu-glukozy 2 (SGLT-2) (empagliflozyny i kanagliflozyny) .13,14
Wydaje się, że raz w tygodniu wstrzykiwany preparat rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubegou o przedłużonym uwalnianiu, agonista receptora GLP-1 na eksendrynę zatwierdzony do leczenia cukrzycy typu 2, obniża poziom glukozy we krwi i indukuje niewielkie zmniejszenie masy ciała, krwi ciśnienie i poziomy lipidów15,16, ale wykazano również, że zwiększają częstość akcji serca.17,18 Zgodnie z wytycznymi regulatora, 19,20 badanie Exenatide dotyczące obniżania zdarzeń sercowo-naczyniowych (EXSCEL) oceniło długoterminowe bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe i skuteczność rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubegou podawany raz w tygodniu pacjentom z cukrzycą typu 2, którzy mieli szeroki zakres ryzyka sercowo-naczyniowego.
Metody
Oględziny próbne
Przeprowadziliśmy to pragmatyczne, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, badanie zdarzeń w 687 lokalizacjach w 35 krajach
[patrz też: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, tetniak objawy, vident bydgoszcz ]