Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 czesc 4

Analizy czasu do wystąpienia przeprowadzono za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa dla wyników pierwotnych, wtórnych i eksploracyjnych w populacji, która miała być leczona, w stratyfikacji według historii choroby sercowo-naczyniowej, z reżimem próbnym jako wyjaśnieniem. zmienna. Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Do obliczenia współczynników zdarzeń wykorzystano metodę Kaplana-Meiera. Główna hipoteza dotycząca bezpieczeństwa była taka, że eksenatyd podawany raz w tygodniu byłby nie gorszy niż placebo dla pierwotnego wyniku, z marginesem nie niższym równym 1,3 dla górnej granicy dwustronnego 95% przedziału ufności współczynnika ryzyka. Hipoteza dotycząca pierwotnej skuteczności była taka, że eksenatyd podawany raz na tydzień byłby lepszy niż placebo, z marginesem przewagi na poziomie niższym niż 1,0 dla górnej granicy dwustronnego 95% przedziału ufności. Plan analizy statystycznej przewidywał stosowanie testów hierarchicznych w następującej kolejności: nie gorsze dla pierwotnego wyniku złożonego, wyższość dla pierwotnego wyniku złożonego, wyższość dla śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, wyższość dla każdego składnika kompozytu sercowo-naczyniowego (testowane przy użyciu procedura Hochberga), a wreszcie, jeśli wszystkie trzy składniki były lepsze, wyższość w przypadku hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego i hospitalizacji z powodu niewydolności serca (testowanej przy użyciu procedury Hochberga). Zgodnie z hierarchicznym planem testów, jeżeli nie znaleziono znaczącej różnicy dla wyniku, nie przeprowadzono formalnej weryfikacji hipotez dotyczących pozostałych uporządkowanych wyników. Analizy czułości pierwotnego wyniku skuteczności przeprowadzono w populacyjnej populacji, która obejmowała wszystkich randomizowanych pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę schematu prób i nie mieli poważnych naruszeń protokołu (zobacz protokół dla dalszych szczegółów). Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono u pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę eksenatydu lub placebo.
Wyjściową charakterystykę podsumowano jako średnią i odchylenie standardowe, medianę i zakresy międzykwartylowe lub wartości procentowe. Pierwotny wynik złożony analizowano w określonych wcześniej podgrupach, które zdefiniowano zgodnie z charakterystyką wyjściową, w tym wiek w randomizacji, płeć, rasa, region geograficzny, rodzaj terapii obniżającej stężenie glukozy, czas trwania cukrzycy, historia lub brak zdarzeń sercowo-naczyniowych lub serca uszkodzenie, wskaźnik masy ciała, poziom hemoglobiny glikowanej i czynność nerek. Powtórzone pomiary, takie jak poziom hemoglobiny glikowanej i masa ciała, analizowano przy użyciu modeli podłużnych o mieszanych efektach, a różnice między grupami próbnymi oszacowano za pomocą średniej z najmniejszych kwadratów z 95% przedziałami ufności. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci Trial
Ogółem 14 752 pacjentów (z tego 10 782 [73,1%] miało wcześniejszą chorobę sercowo-naczyniową) poddano randomizacji od 18 czerwca 2010 r., Do 16 września 2015 r. I włączono do populacji, która miała zamiar leczyć; 7356 pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania eksenatydu, a 7396 otrzymywało placebo raz w tygodniu (ryc
[przypisy: dretwienie prawej reki, dolmed rejestracja, torbiele tarlova ]