Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 ad 7

Pacjenci przydzieleni losowo do eksenatydu, podawani raz na tydzień, mieli niższe ryzyko otrzymania dodatkowego interwencyjnego środka obniżającego stężenie glukozy niż pacjenci z grupy placebo (współczynnik ryzyka, 0,67, 95% CI, 0,63 do 0,71, P <0,001) i niższe ryzyko rozpoczęcia długotrwałej insulinoterapii (współczynnik ryzyka 0,61; 95% CI, 0,54 do 0,68; P <0,001), przy mniej otwartym stosowaniu inhibitorów SGLT-2 (w 6,5% vs. 9,4% pacjentów) i agoniści receptora GLP-1 (2,5% vs. 3,6%) podczas obserwacji (Tabela S5 w Dodatku Aneks). Nowe współistniejące leki sercowo-naczyniowe i inne podawane podczas obserwacji wymieniono w Tabeli S6 Dodatku Uzupełniającego. Wyniki bezpieczeństwa
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane i zdarzenia o znaczeniu klinicznym. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie różnic między grupami w częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń o znaczeniu klinicznym (tabela 2 i tabela S7 w dodatkowym dodatku). Potwierdzone zdarzenia ostrego zapalenia trzustki były rzadkie, a liczba pacjentów, u których potwierdzono ostre zapalenie trzustki, była podobna w grupie otrzymującej eksenatyd i grupie placebo (odpowiednio 26 i 22), podobnie jak liczba pacjentów z ogólnie występującym rakiem (355 i 361). ) i liczby pacjentów z rakiem trzustki (15 i 16) i rdzeniastym rakiem tarczycy (2 i 1). Więcej pacjentów w grupie otrzymującej eksenatyd niż w grupie placebo miało raka brodawkowatego tarczycy (10 vs. 4).
Częstość występowania ciężkiej hipoglikemii nie różniła się istotnie między obiema grupami, mierzona jako pierwsze zdarzenie (1,0 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie otrzymującej eksenatyd i 0,9 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie placebo) lub w przypadku nawrotów włączono zdarzenia (odpowiednio 1,6 zdarzenia na 100 pacjento-lat i 1,8 zdarzenia na 100 pacjento-lat, współczynnik ryzyka 0,85; 95% CI, 0,67 do 1,08) (Tabela 2).
Dyskusja
W tej pragmatycznej, wielonarodowej próbie dotyczącej układu sercowo-naczyniowego, która została przeprowadzona w warunkach zwykłej opieki wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, z wcześniejszą chorobą sercowo-naczyniową lub bez niej, dodatek eksenatydu o przedłużonym uwalnianiu do codziennej opieki porównywano ze zwykłymi dbają o leczenie cukrzycy i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych przez medianę 3,2 lat obserwacji; wyniki wykazały, że eksenatyd był nie gorszy od placebo pod względem bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego, ale nie był lepszy od placebo pod względem skuteczności. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wyniosło 6,9% w grupie otrzymującej eksenatyd i 7,9% w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,86; 95% CI, 0,77 do 0,97); różnica ta nie została uznana za statystycznie istotną na podstawie hierarchicznego planu testów. Zdarzenia ostrego zapalenia trzustki, raka trzustki i raka rdzeniastego tarczycy były rzadkie, z podobnymi częstościami w obu grupach.
Pragmatyczny projekt badania obejmował integrację ze zwykłą opieką i szeroko zakrojonymi kryteriami kwalifikowalności. Przykładowo, kwalifikowali się pacjenci z dowolnym stopniem ryzyka sercowo-naczyniowego, którzy mieli co najmniej 18 lat (bez górnej granicy wiekowej). Aby dodatkowo zwiększyć potencjalną możliwość uogólnienia jakichkolwiek wyników, oceniliśmy działanie sercowo-naczyniowe raz w tygodniu eksenatydu o przedłużonym uwalnianiu w zwykłym środowisku opieki, utrzymując koncentrację na zarządzaniu cukrzycą i ryzykiem sercowo-naczyniowym u zwykłego dostawcy opieki
[patrz też: diagter swarzędz, torbiele tarlova, chrzęstniak śródkostny ]