Wpływ podziału kosztów na badanie mammograficzne w planach zdrowotnych Medicare ad 5

Na przykład badania wpływu podziału kosztów na opiekę w nagłych przypadkach wykazały, że copayments nie opóźnia korzystania z opieki w nagłych wypadkach u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi lub zmniejsza taką opiekę u pacjentów w ciężkich warunkach.9,31 W przeciwieństwie do RAND Health Eksperyment ubezpieczeniowy, podział kosztów zmniejszył korzystanie z opieki profilaktycznej i spowodował niekorzystne wyniki w zakresie ostrości wzroku i kontroli ciśnienia krwi w podgrupie o niskich dochodach. 32-34 Bezpośrednie porównanie wpływu dzielenia kosztów na mammografię z wpływem na inne usługi dla zarejestrowanych w Medicare były poza zakresem tego badania i powinny być dalej oceniane. Projekt świadczeń dla osób zapisanych w programie Medicare jest obszarem znacznej debaty politycznej. Celem takich polityk jest zapewnienie, że osoby zapisujące się na program Medicare mają dostęp do odpowiednich usług zdrowotnych i są chronione przed ryzykiem finansowym, zapewniając jednocześnie zachęty do ograniczenia niewłaściwego korzystania z usług. Przez pierwsze dwie dekady Medicare nie zapewniało badań przesiewowych w kierunku raka. Ponieważ ubezpieczenie skutecznych usług profilaktycznych może promować ich stosowanie, Medicare ustanowił ubezpieczenie na mammografię, testy Papanicolaou, testy na krew utajoną w kale i kolonoskopię w latach 90. 35 Jednak program opłat za usługi wciąż wymaga płatności dla większości usługi profilaktyczne i okazało się, że coraz większa liczba planów opieki zarządzanej przez Medicare również wdrożyła takie kopie na badania przesiewowe mammografii.
Ekonomicznym uzasadnieniem dla utrzymania współpłacenia jest to, że pokrycie kosztów usług zdrowotnych w pierwszej dziesiątce prowadzi do nadużywania poprzez ochronę osób ubiegających się o ochronę zdrowotną przed kosztami opieki i zachęcanie do korzystania z usług o wartości marginalnej lub do nadmiernego ich używania – problemu znanego jako ryzyko moralne.36 Jednak pokrycie z pierwszego miliarda dla mammografii prawdopodobnie nie będzie sprzyjało temu problemowi z kilku powodów. Po pierwsze, w przypadku większości usług profilaktycznych objętych programem Medicare, w tym badań przesiewowych pod kątem raka piersi, raka jelita grubego i osteoporozy, odpowiednią częstotliwość i populację tych usług ustalono w wytycznych klinicznych na podstawie obszernych dowodów. Rzeczywiście, opisane przez nas zasady dotyczące świadczeń zazwyczaj ograniczały zasięg do jednej corocznej mammografii przesiewowej. Ponadto opieka zapobiegawcza jest zwykle niedostatecznie wykorzystywana. Tylko trzy czwarte kwalifikujących się kobiet w naszym badaniu poddano dwuletniej mammografii. Częstość badań przesiewowych w kierunku raka piersi jest jeszcze niższa w programie opłat za usługi: tylko 63% kobiet w wieku od 65 do 69 lat było poddawanych co dwa lata mammografii w 2003 lub 2004 roku.37 Wreszcie, mammografia jest usługą o wysokiej wartości dla kobiet w tej grupie wiekowej38. Efektywność kosztową takiego badania przesiewowego została wykazana w kilku badaniach i jest korzystniejsza w porównaniu z wieloma innymi usługami medycznymi objętymi przez Medicare.38-41
Podział kosztów w przypadku mammografii daje dwie uderzające sprzeczności polityczne. Po pierwsze, w celu monitorowania i poprawy wyników klinicznych, CMS wymagało, aby plany zdrowotne podawały wskaźniki mammografii w populacji włączonej do badania. Jednak rosnąca częstość współzależności w tych samych planach może zmniejszyć wykorzystanie mammografii pomimo wszelkich wysiłków zmierzających do poprawy jakości, aby zwiększyć takie wykorzystanie
[przypisy: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, dicloziaja ulotka, dretwienie prawej reki ]