Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 5

Panel B pokazuje skorygowaną średnią różnicę wysokości pomiędzy grupą budezonidu a grupą placebo podczas obserwacji. Paski I wskazują 95% przedziały ufności. Środki zostały dostosowane do wieku, rasy lub grupy etnicznej, płci, kliniki, nasilenia astmy, czasu trwania astmy i obecności lub braku reaktywności testu skórnego podczas próby. Wartości średnie dla czasów po czasie 0 (wejście próbne) również zostały skorygowane o wysokość przy wejściu do próby. Skorygowana średnia wysokość dorosłego człowieka była o 1,2 cm mniejsza w grupie budezonidów niż w grupie placebo (171,1 cm vs. 172,3 cm, P = 0,001); średnia wysokość dorosłego osobnika w grupie nedokromilu (172,1 cm) była podobna do tej w grupie placebo (P = 0,61) (tabela i ryc. 2) .25 Deficyt w wysokości dorosłego w grupie budezonidu, w porównaniu z grupą placebo , był większy dla kobiet (-1,8 cm, P = 0,001) niż dla mężczyzn (-0,8, P = 0,10), ale wpływ budezonidu na wzrost dorosłych nie różnił się istotnie w zależności od płci (P = 0,10 dla interakcji) (tabela 1). Chociaż deficyt był większy dla uczestników, którzy byli młodsi przy wejściu do badania niż dla osób starszych i większych dla białych niż dla innych ras lub grup etnicznych, wpływ budezonidu na wzrost dorosły nie różnił się znacząco w zależności od wieku na próbach wpis (P = 0,12 dla interakcji), rasa lub grupa etniczna (P = 0,50 dla interakcji) lub czas trwania astmy przy wejściu do próby (P = 0,35 dla interakcji) (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Deficyt skorygowanej średniej wysokości w grupie budesonidu, w porównaniu z grupą placebo, wynosił 1,3 cm (95% przedział ufności [CI], -1,7 do -0,9) po 2 latach leczenia i 1,2 cm (95% CI, -2,0 do -0,4) pod koniec próby CAMP i utrzymywał się w wieku dorosłym bez dalszego postępu (-1,2 cm, 95% CI, -1,9 do -0,5) (Figura 2B).
Szybkość wzrostu
Ogólnie, trendy wieku w odniesieniu do prędkości wzrostu w grupie budezonidu i grupie placebo różniły się w ciągu pierwszych 2 lat badania dla kobiet (P = 0,007) i mężczyzn (P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). W przypadku obu płci, różnica w zmniejszeniu prędkości zaobserwowana w pierwszych 2 latach przydzielonego leczenia w grupie budesonidu, w porównaniu z grupą placebo, dotyczyła przede wszystkim osób przed pokwitaniem (dziewczęta w wieku od 5 do 10 lat, p = 0,001; dziewczęta w wieku od 11 do 15 lat, P = 0,54, chłopcy w wieku od 5 do 11 lat, P <0,001 oraz chłopcy od 12 do 15 lat, P = 0,57).
Analizy wrażliwości
Tabela 2. Tabela 2. Skorygowana średnia wysokość dorosłego, zgodnie ze strategią imp Imation stosowaną dla brakujących danych i definicji wysokości alternatywnych. W analizach wrażliwości przeprowadzonych w celu oceny potencjalnego wpływu brakujących wzrostów dorosłych obniżono wysokość dorosłego w grupie budesonidu w porównaniu z grupą placebo, z przypisaniem brakujących wysokości dorosłych w oparciu o wiek kości pod koniec próby19 (. 1,1 cm, P = 0,004) i wielokrotnego wielokrotnego imputacji (-1,2 cm, P = 0,002)
[podobne: medfemina wrocław, dolmed rejestracja, wydzielina z pępka ]