Wpływ Glikokortykoidów wziewnych w dzieciństwie na wzrost u dorosłych AD 2

Później stwierdziliśmy, że wysokość uczestników grupy budezonidów nie dorównała wzrostowi uczestników grupy placebo po dodatkowym 4,8 roku obserwacji (ogółem, 9,1 roku), do wieku 12 do 23 lat .12 Celem obecnego badania było kontynuowanie obserwacji wzrostu uczestników CAMP w celu oceny wpływu budezonidu i nedokromilu na wzrost dorosłych. Metody
Uczestnicy i projekt studiów
Od grudnia 1993 r. Do września 1995 r. Losowo przydzielono 1041 dzieci w wieku od 5 do 13 lat z astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu do jednej z trzech grup badanych w podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu CAMP. W tym badaniu porównywano skuteczność i bezpieczeństwo 200 .g budesonidu podawanego za pomocą inhalatora suchego proszku dwa razy dziennie (400 .g na dzień), 8 mg nedokromilu podawanego za pomocą inhalatora z odmierzaną dawką dwa razy na dobę (16 mg na dzień) i placebo. Albuterol był stosowany w objawach astmy we wszystkich trzech grupach. Projekt, metody i wyniki badania zostały opisane wcześniej.2,17 Pod koniec badania (średni okres obserwacji 4,3 roku) dzieci zostały zrekrutowane do kohorty obserwacyjnej, jak opisano wcześniej. – dzieci były leczone z powodu astmy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, które otrzymywały porady od lekarzy CAMP na podstawie wytycznych Narodowego Programu Edukacji i Prewencji Astmy. Wysokość i masę ciała mierzono co 6 miesięcy w ciągu pierwszych 4,5 roku leczenia. obserwacja obserwacyjna i do 2 razy w roku w ciągu najbliższych 8 lat. Dorosłą wysokość określono przy średnim (. SD) wieku 24,9 . 2,7 roku. Tanerowską inscenizację wykonywano corocznie do momentu, gdy uczestnicy mieli 18 lat lub osiągnęli dojrzałość płciową. (Szczegółowe informacje na temat projektu badania i faz obserwacji obserwacyjnej znajdują się na Rys. S1 w Dodatku Aneks, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Wszystkie fazy badań zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym . Uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat, wyrazili pisemną świadomą zgodę; osoby poniżej 18 roku życia otrzymały zgodę, za pisemną świadomą zgodą rodziców lub opiekunów.
Podczas każdej wizyty w klinice, wyszkolony technik używał stadiometru (Harpenden 603, Holtain) do mierzenia wzrostu, jak opisano w protokole (dostępnym na stronie), a badacze uzyskali tymczasową historię zdrowia uczestników i stosowania leków. W ciągu pierwszych 8 lat obserwacji informacje te uzupełniono informacjami uzyskanymi podczas kontaktów telefonicznych, równomiernie rozmieszczonymi wokół wizyt w klinice.
Na podstawie zgłoszonych zaleceń, 18-21 dorosłych wzrostów określono jako średnią wszystkich pomiarów wykonanych w wieku 18 lat lub więcej dla kobiet i w wieku 20 lat lub starszych dla mężczyzn lub, jeśli nie mierzono wzrostu w tym wieku, ostatnia otrzymana wysokość była mniejsza niż cm większa niż wysokość uzyskana co najmniej rok wcześniej.
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy model regresji liniowej wielokrotnej, aby porównać średnią wysokość w grupach budezonidu i nedokromilu z wartością w grupie placebo, z korektą dla ośmiu zmiennych towarzyszących przy wprowadzaniu próbnym: wiek, rasa lub grupa etniczna, płeć, klinika, wzrost, czas trwania astmy ( <3 lata, .3 do <7 lat lub .7 lat), nasilenie astmy (umiarkowanej lub łagodnej) oraz obecność lub brak reaktywności testu skórnego [przypisy: wydzielina z pępka, wydzielina z pępka Wrocław, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego ]