Wydalanie zasadowego fosforanu jodu

Wydalanie zasadowego fosforanu jodu góruje nad wydalaniem węglanu sodu, dzięki czemu dwuwęglan sodu wraca do krwi, spełniając dalej rolę buforową. Jeżeli ten mechanizm nie wystarczy do zobojętnienia nadmiaru kwasów i nagromadzają się one w dalszym ciągu, to nerki wytwarzają większe ilości amoniaku, który zobojętnia powstałe kwasy i przez to zaoszczędza rezerwy zasadowe krwi. Do tworzenia się jednak amoniaku potrzebny jest azot, dlatego też ilość amoniaku w moczu zależy nie tylko od zawartości kwasów we krwi, lecz także od obecności we krwi ciał zawierających azot. Dlatego też u trawożernych po wprowadzeniu do krwi kwasów wytwarza się znacznie mniej amoniaku przechodzącego do moczu niż u mięsożernych. W związku z tym stopień zakwaszenia ustroju cechuje się nie ilością amoniaku w moczu, lecz stosunkiem azotu amoniaku do azotu mocznika, czyli tak zwanym wskaźnikiem amoniakalnym w moczu. Read more „Wydalanie zasadowego fosforanu jodu”

Znamienne jest to, ze po krwotoku bóle najczesciej ustaja, zaleznie najprawdopodobniej od cofniecia sie obrzmienia blony sluzowej w otoczeniu wrzodu

Znamienne jest to, że po krwotoku bóle najczęściej ustają, zależnie najprawdopodobniej od cofnięcia się obrzmienia błony śluzowej w otoczeniu wrzodu, jak to stwierdza badanie radiologiczne. W materiale Kliniki lwowskiej stolce smołowate spostrzegano u 77 chorych na 280 przypadków, więc w 27,5%, zwłaszcza jesienią i na wiosnę, zatem przeszło 2 razy częściej niż wymioty krwawe; krew utajoną w stolcach stwierdzono w 32,14% przypadków, czyli u % obserwowanych chorych. W materiale Kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego (Antoni Jurasz) krew utajoną w kale stwierdzono w 35% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Badaniem wydzielniczej czynności żołądka w większości przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy stwierdza się jako znamienną cechę nadmierne wydzielanie (susiersecretio gastrica). Objawia się to tym, że na czczo wydobywa się z żołądka więcej niż 20 ml soku żołądkowego, pomimo braku zalegania• pokarmów oraz tym, że wydzielanie soku żołądkowego przedłuża się o 2-4 godz. Read more „Znamienne jest to, ze po krwotoku bóle najczesciej ustaja, zaleznie najprawdopodobniej od cofniecia sie obrzmienia blony sluzowej w otoczeniu wrzodu”

Ucisk na dwunastnice z zewnatrz moga wywolywac przede wszystkim guzy glowy trzustki oraz innych narzadów i powiekszone wezly chlonne

Ucisk na dwunastnicę z zewnątrz mogą wywoływać przede wszystkim guzy głowy trzustki oraz innych narządów i powiększone węzły chłonne, bez względu na przyczynę ich powiększenia. Zwężenie i niedrożność dwunastnicy Zwężenie oraz niedrożność dwunastnicy mogą wywoływać przebijający się do niej kamień żółciowy, guzy łagodne i złośliwe i zapalenie dwunastnicy. Zapalenie okołodwunastnicze, wiodące do zwężenia dwunastnicy, może być wywołane przez wrzód odźwiernika lub dwunastnicy, zapalenie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, kobiecych narządów rodnych, otrzewnej . Przegięcie dwunastnicy może powstawać na tle opadnięcia żołądka, jelit cienkich, kątnicy, okrężnicy, prawej nerki, wątroby oraz samej dwunastnicy. Zwężenie dwunastnicy może być ostre i przewlekłe, trwałe i przemijające. Read more „Ucisk na dwunastnice z zewnatrz moga wywolywac przede wszystkim guzy glowy trzustki oraz innych narzadów i powiekszone wezly chlonne”

NOWOTWORY DWUNASTNICY

NOWOTWORY DWUNASTNICY (NEOPLASMATA DUODENI) Nowotwory dwunastnicy mogą być złośliwe i o wiele rzadziej łagodne. 1. Nowotwory dwunastnicy złośliwe (Neoplasmata duodeni maligna) Najczęstszym nowotworem złośliwym dwunastnicy jest rak, prawie zawsze pierwotny. Spotyka się raka dwunastnicy w ogóle rzadko, przy tym przeważnie w wieku podeszłym. W materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniw, J. Read more „NOWOTWORY DWUNASTNICY”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią

Około 15-30% guzków tarczycy ocenianych za pomocą aspiracji cienkoigłowej nie jest wyraźnie łagodnych ani złośliwych. Pacjenci z guzkami nieokreślonymi cytologicznie są często kierowani do chirurgii diagnostycznej, chociaż większość z tych guzków okazuje się łagodna. Nowatorski test diagnostyczny mierzący ekspresję 167 genów okazał się obiecujący w poprawie przedoperacyjnej oceny ryzyka. Metody
Przeprowadziliśmy 19-miesięczne, prospektywne, wieloośrodkowe badanie walidacyjne obejmujące 49 miejsc klinicznych, 3789 pacjentów i 4812 aspiratów cienkoigłowych z guzków tarczycy cm lub większych, które wymagały oceny. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią”

Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 9

Ponadto wdrożenie klasyfikatora w rutynowej praktyce może pozwolić na oszczędności, przy niewielkim wzroście liczby lat życia skorygowanych o jakość, głównie poprzez zmniejszenie niepotrzebnej resekcji chirurgicznej. Kluczową siłą tego badania jest włączenie szerokiej gamy środowisk i praktyk akademickich, regionów geograficznych i cech demograficznych pacjentów. Ponadto, wykorzystaliśmy lokalne raporty cytopatologiczne, aby sklasyfikować guzki jako posiadające nieokreślone cechy cytologiczne i chociaż te raporty zostały sprawdzone przez centralną grupę ekspertów cytopatologów w celu potwierdzenia nieokreślonej klasyfikacji, nasze wyniki odzwierciedlają wyniki testu na podstawie lokalnej oceny cytopatologicznej. Takie podejście sprawia, że wyniki mają zastosowanie do codziennej opieki nad pacjentem. Read more „Przedoperacyjna diagnoza łagodnych guzowatych tarczycy z nieokreśloną cytologią AD 9”

Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 4

W stratyfikowanej regresji Coxa każdy pacjent wchodzi do analizy jako osobna warstwa. Tak więc, każdy pacjent służy jako swoja własna kontrola i pod warunkiem, że model regresji jest prawidłowy, analizy te dostosowują się do czynników zakłócających, które są stałe w obrębie każdego pacjenta podczas obserwacji (np. Skład genetyczny i środowisko dzieciństwa). Dokładny opis planu analizy statystycznej znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Read more „Leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i przestępczości AD 4”

Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję czesc 4

Głównym wynikiem była zmiana wyniku HDRS-17 od wartości wyjściowej do 10 tygodni. Drugorzędne wyniki obejmowały zmiany od wartości wyjściowej w skali skali Montgomery-.sberg (MADRS) (zakres od 0 do 60, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej ciężką depresję, minimalną istotną klinicznie różnicę, 1,6 do 1,9 punktu), 16 Inwentarz Depresji Becka wynik (zakres od 0 do 63, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą depresję, minimalna istotna klinicznie różnica, 5 punktów), 17,18 i kilka innych skal wymienionych w protokole, Dodatek dodatkowy (dostępny na stronie) i poprzednie publikacje .19,20 Dodatkowe drugorzędne wyniki to wczesna poprawa (zdefiniowana jako zmiana wyniku od wartości wyjściowej do 3 tygodnia na HDRS-17), 21 odpowiedź kliniczna (zdefiniowana jako> 50% redukcja od wyjściowej oceny HDRS-17 lub MADRS ) i remisji (zdefiniowanej jako wynik HDRS-17 . 7 lub wynik MADRS . 10) w 10. tygodniu. Read more „Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję czesc 4”

Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję cd

Kryterium wykluczenia było zaburzenie afektywne dwubiegunowe, nadużywanie lub uzależnienie od substancji, otępienie, zaburzenia osobowości, uszkodzenie mózgu, ciąża, specyficzne przeciwwskazania do tDCS (np. Płytki czaszki), obecne lub wcześniejsze stosowanie escitalopramu oraz wcześniejsze lub współistniejące uczestnictwo w innych badaniach tDCS. Nie wykluczono pacjentów, u których występowało zaburzenie lękowe (uogólnione zaburzenie lękowe, specyficzna fobia, zaburzenie lękowe lub zaburzenie lękowe) jako współistniejący stan. Uczestnicy byli rekrutowani za pomocą reklam i odesłań lekarzy i byli poddawani wstępnej selekcji za pomocą telefonu i poczty e-mail. Osoby, które spełniły kryteria włączenia, przeszły kontrolę na miejscu. Read more „Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję cd”

Aktualizacja infekcji wirusem ptasiej grypy A (H5N1) u ludzi ad 7

Serokonwersja występuje zwykle 2 do 3 tygodni po zakażeniu. Testy mikroneutralizacji są najbardziej niezawodnymi metodami wykrywania przeciwciał przeciw wirusom ptasim, ale są pracochłonne i wymagają urządzeń bezpieczeństwa poziomu 3 oraz odpowiednich szczepów wirusów grypy A (H5N1). W porównaniu z próbkami wyjściowymi, uważa się, że wzrosty czterokrotności lub więcej lub pojedyncze miana o wartości 1:80 lub więcej w próbkach z fazami rekonwalescencji są uważane za diagnostyczne.52 Zmodyfikowany niepatogenny wirus grypy A (H5N1) generowany przez genomię odwrotną lub lentiwirus pseudotypowany za pomocą H5 hemaglutynina54 może stanowić alternatywę dla przeprowadzania testów neutralizacji w urządzeniach poziomu 2 bezpieczeństwa biologicznego. Testy hamowania hemaglutynacji przy użyciu erytrocytów koni wykazują obiecujące wyniki, ale wymagają dalszej walidacji. Leczenie
Środki przeciwwirusowe
Podatność na obecne środki antywirusowe jest różna w zależności od krążących szczepów wirusów grypy A (H5N1). Read more „Aktualizacja infekcji wirusem ptasiej grypy A (H5N1) u ludzi ad 7”