Próba elektrycznej terapii prądem stałym w porównaniu z Escitalopramem na depresję ad

Jednak ta próba nie była zaprojektowana do porównywania tDCS z farmakoterapią bezpośrednio. Ponadto małe, kontrolowane placebo badania kliniczne, w których oceniano skuteczność tDCS u pacjentów z ciężką depresją, wykazały niespójne wyniki.9 Na podstawie bezpieczeństwa tDCS zaobserwowanego w poprzednich badaniach i biorąc pod uwagę możliwość, że tDCS byłaby bardziej akceptowalna dla pacjentów niż leki przeciwdepresyjne, przeprowadziliśmy badanie nieinności, Escitalopram versus Current Current Therapy for Treatment Depression Clinical Study -TDCS), w celu porównania skuteczności tDCS z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny escytalopramem u pacjentów z ciężką depresją. Hipoteza zerowa polegała na tym, że spadek wyniku (wskazujący mniejszą depresję) w konwencjonalnej skali oceny depresji w grupie leczonej tDCS wynosiłby 50% lub mniej różnicy w obniżonych ocenach między grupą escitalopramu a grupą placebo; to znaczy, że nieporównywalność byłaby ustalona, gdyby tDCS, w porównaniu z escitalopramem, było związane z co najmniej 50% wyższości escitalopramu w porównaniu z placebo. Jako cele drugorzędne badaliśmy biomarkery, które są związane z wynikami klinicznymi depresji. Zbadaliśmy również wpływ tDCS w porównaniu z placebo i tDCS w porównaniu z escitalopramem w czasie oraz oceniliśmy niekorzystne skutki i bezpieczeństwo zarówno tDCS, jak i escitalopramu.
Metody
Wersja próbna
Projekt badania został opublikowany wcześniej.10 Badanie zostało przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na Wydziale i Instytucie Psychiatrii Uniwersytetu w S.o Paulo, z okresem rekrutacji od października 2013 r. Do lipca 2016 r. Badanie zostało zatwierdzone przez lokalny komitet etyczny. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Wszyscy autorzy twierdzą, że badanie zostało przeprowadzone i wszystkie analizy zostały wykonane zgodnie z oryginalnym protokołem, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłoszonych danych i analiz.
Soterix Medical dostarczył bezpłatnie pięć urządzeń tDCS (1 x tDCS-CT), a Libbs dostarczył bezpłatnie szczawian escitalopramu (Reconter, tabletki 10 mg). Firmy te nie były zaangażowane w żaden aspekt prowadzenia, analizy ani raportowania procesu. Finansujący, Fundaç.o de Amparo . Pesquisa do Estado de S.o Paulo, nie miał żadnej roli w żadnym aspekcie procesu.
W tej nieistotnej, równoległej, kontrolowanej placebo próbie, pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: 3: 3, przy użyciu konstrukcji z permutowanym blokiem, zgodnie z wygenerowaną komputerowo listą, aby otrzymać jeden z trzech schematów: fikcyjny tDCS plus placebo (grupa placebo), pozorowane tDCS plus escitalopram (grupa escitalopramu) i aktywne tDCS plus placebo (grupa tDCS).
Pacjenci
Do badania włączono pacjentów w wieku 18 do 75 lat z depresją jednobiegunową, która została zdiagnozowana zgodnie z Diagnostycznym i Statystycznym Podręcznikiem Zaburzeń Psychicznych, wydanie piąte (DSM-5), kryteriami i potwierdzona przez psychiatrów za pomocą mini-międzynarodowego wywiadu neuropsychiatrycznego ( MINI) .11 Pacjenci musieli uzyskać wynik 17 punktów lub więcej w 17-punktowej Skali Oceny Depresji Hamiltona (HDRS-17, wyniki wahają się od 0 do 52, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej depresji, wynik 24 lub więcej wskazuje ciężka depresja, minimalna klinicznie istotna różnica, 3 punkty), a także niskie ryzyko samobójstwa (ocenione przy użyciu MINI)
[podobne: dretwienie prawej reki, opuszka dwunastnicy, jakub bednaruk twitter ]