Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 8

Redukcja trójglicerydów odbywa się co najmniej w części w wyniku odhamowania LPL, a następnie hydrolizy lipoprotein bogatych w triglicerydy. Redukcja cholesterolu HDL odbywa się za pośrednictwem odhamowania lipazy śródbłonkowej. 13,30 Obniżenie poziomu cholesterolu LDL z antagonizmem ANGPTL3 następuje poprzez mechanizm, który nie został jeszcze wyjaśniony. Jednak badania na myszach z niedoborem Ldlr wskazują, że ANGPTL3 moduluje cholesterol LDL w sposób niezależny od receptora LDL i innych znanych mechanizmów odpowiedzialnych za klirens cholesterolu LDL w osoczu.35 Te odkrycia sugerują, że antagonizm terapeutyczny ANGPTL3 powinien być skuteczny w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL. Stężenia cholesterolu LDL u osób z całkowitym niedoborem wychwytu cholesterolu LDL za pośrednictwem receptora LDL, takimi jak osoby dotknięte homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią. Read more „Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 8”

Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 7

Łącznie 83 uczestników z trzech ośrodków w USA weszło w próbę z pojedynczym wstępem, obejmującą randomizację do evinacumabu (podawanego podskórnie lub dożylnie) lub placebo w stosunku 3: (patrz sekcja Metody i Rys. S1 w Dodatku uzupełniającym). Podstawowe cechy uczestników przedstawiono w tabelach S8 i S9 w dodatkowym dodatku. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym wśród pacjentów leczonych evinacumabem był ból głowy (siedmiu pacjentów, 11%). Przejściowe, pojedyncze zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej do ponad 3-krotnej górnej granicy prawidłowego zakresu obserwowano u dwóch pacjentów leczonych evinakumabem (3%), u których poziom aminotransferazy alaninowej przekraczał górną granicę prawidłowego zakresu na początku badania lub badania przesiewowe. Read more „Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 7”

Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 6

W tych badaniach zaobserwowaliśmy liczbowe, ale nie znamienne, mniejsze prawdopodobieństwo choroby wieńcowej wśród nosicieli tych wariantów (iloraz szans, 0,63, 95% CI, 0,39 do 1,02, P = 0,06). Metaanaliza o stałej odwróconej wariancji z odwróconą wariancją powiązania wariantów utraty funkcji ANGPTL3 z chorobą wieńcową w badaniu DiscovEHR i tymi innymi badaniami populacyjnymi dała ogólny iloraz szans 0,61 (95% CI, 0,45 do 0,81; P <0,001) (Figura 2). Metaanaliza o ustalonych efektach Mantela-Haenszela, metoda, która jest odporna na małe liczby, dała podobne wyniki (iloraz szans, 0,69; 95% CI, 0,53 do 0,89; P = 0,006) bez dowodów znacznej heterogeniczności (Q = 3,94 , I2 = 0%, P = 0,40 dla heterogeniczności). Hamowanie Angptl3 w mysim modelu miażdżycy
Ryc. 3. Read more „Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 6”

Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 5

Ogólnie rzecz biorąc, nosiciele odmian powodujących utratę funkcji mieli o 27% niższe poziomy triglicerydów niż nie-hodowcy (P = 2,5 × 10-21), o 9% niższe poziomy cholesterolu LDL (P = 2.8 × 10-5) i o 4% niższe stężenie cholesterolu HDL. poziomy (P = 0,02), po dostosowaniu dla współzmiennych. Następnie przebadaliśmy pod kątem związku między wariantami utraty funkcji ANGPTL3 a chorobą wieńcową. Ogółem, 43 z 13102 osób z chorobą wieńcową (skumulowana częstotliwość nośna, 0,33%) i 183 z 40,430 kontroli (skumulowana częstotliwość nośna, 0,45%) nosiło wariant utraty funkcji. Po dostosowaniu do wieku, płci i głównych składników pochodzenia, obecność wariantu utraty funkcji ANGPTL3 wiązano z niższym o 41% ryzykiem choroby niedokrwiennej serca (skorygowany iloraz szans dla dowolnego wariantu utraty funkcji, 0,59, przedział ufności 95% [CI], 0,41 do 0,85, P = 0,004); warianty te były również związane z liczbowo, ale nie znacząco, niższymi szansami zawału mięśnia sercowego (częstości nosicielstwa, 0,36% wśród osób z zawałem mięśnia sercowego i 0,45% wśród kontroli, iloraz szans, 0,66, 95% CI, 0,39 do 1,06; P = 0,09 ). Read more „Genetyczna i farmakologiczna inaktywacja ANGPTL3 i choroby sercowo-naczyniowej ad 5”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 5

Ryzyko przejścia do bardziej lub mniej ciężkiego stanu retinopatii jako funkcja jednostki (1 punkt procentowy) Zwiększenie średniej ważonej poziomu hemoglobiny glikowanej. Wyższe średnie stężenie hemoglobiny glikowanej było związane ze znacznie zwiększonym ryzykiem pogorszenia retinopatii i mniejsza szansa na poprawę retinopatii (Tabela 2). Na przykład każdy wzrost o punkt procentowy w średnim poziomie hemoglobiny glikowanej był związany z wyższym o 15,4% ryzykiem progresji od stanu do stanu 2 (współczynnik ryzyka, 1,15) i o 12,4% niższą szansą na regresję ze stanu 2 do stanu 1. Na rycinie przedstawiono skumulowaną częstość występowania retinopatii 5 stopnia stratyfikowanej według średnich poziomów hemoglobiny glikowanej. Wiek, płeć, czas trwania cukrzycy, aktualny stan palenia tytoniu, BMI, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i grupa leczona miały pewne znaczące nieskorygowane powiązania z możliwymi przejściami (Tabela S4 w Dodatku Aneks). Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad 5”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4

Zindywidualizowany harmonogram badań przesiewowych ustalono na podstawie aktualnego statusu siatkówki u każdego pacjenta i średniego poziomu hemoglobiny glikowanej (zidentyfikowane główne czynniki ryzyka), tak aby ryzyko rozwoju retinopatii 5 stanu przed następnym badaniem było niskie (np. %). Zastosowano dwa środki w celu oceny wpływu na koszty (patrz Dodatek dodatkowy). Nie wykryto czasu, który upłynął od początku retinopatii stanu 5 do następnego badania, w którym byłby wykryty i leczony. Liczba wcześniejszych wizyt była liczbą negatywnych badań (w stanach od do 4) przed wykryciem retinopatii 5 stanu. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 czesc 4”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 cd

Badanie kontrolne EDIC oceniało pacjentów corocznie. Retinopatia i ostrość wzroku
Standaryzowane stereoskopowe fotografie siedmio-pola dna oka uzyskiwano co 6 miesięcy podczas DCCT i co cztery lata podczas badania EDIC (patrz Dodatek dodatkowy dostępny na stronie). Ponadto fotografie zostały uzyskane w pełnej grupie w latach 4 i 10 badania EDIC.
Zdjęcia zostały ocenione centralnie za pomocą końcowej skali oceny cukrzycy typu Early Early Treatment (ETDRS), która przypisuje każdemu pacjentowi połączoną ocenę, która jest oparta na nasileniu retinopatii w obu oczach.15 Równiarki nie były świadome wykonywania zabiegów i poziomy hemoglobiny glikowanej pacjentów.
Oceny biomedyczne
Ciśnienie krwi i stężenie glikowanej hemoglobiny mierzono co kwartał podczas DCCT, a następnie raz na rok.14,16 Szybkość wydalania albuminy i stężenia lipidów w osoczu mierzono co roku podczas DCCT, a następnie w kolejnych latach. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 cd”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad

Jednak długoterminowe korzyści z intensywnej terapii na przebieg retynopatii klinicznej są już dobrze ustalone13, a zalecenia dotyczące badań przesiewowych są ponownie oceniane. Badanie Diabetes Control and Complications (DCCT), które przeprowadzono w latach 1983-1993, oraz badanie Epidemiology of Diabetes Intensive and Complications (EDIC) (które trwa od 1994 r.) Towarzyszyło kohorcie pacjentów z typem cukrzycę z regularnie planowaną dnem oka przez ponad 30 lat.13 Prawie pełne uzupełnienie z silnym przestrzeganiem harmonogramu fotografii dna oka i systematyczna ocena czynników ryzyka dla retinopatii dały możliwość sformułowania racjonalnych, opartych na danych strategii do badania pod kątem retinopatii .
Naszym celem było stworzenie opartego na dowodach programu badań przesiewowych dna oka, który skutecznie wykryłby potencjalne zmiany zagrażające wzrokowi. Ponadto oceniliśmy indywidualizację częstotliwości badań przesiewowych na podstawie efektów ustalonych czynników ryzyka.
Metody
Badania DCCT i EDIC zostały opracowane przez odpowiednie grupy badawcze. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad”

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1

U pacjentów, którzy przez 5 lat chorowali na cukrzycę typu 1, aktualne zalecenia dotyczące badań przesiewowych na retinopatię cukrzycową obejmują coroczne rozszerzone badania siatkówki w celu wykrycia retinopatii proliferacyjnej lub klinicznie istotnego obrzęku plamki żółtej, które wymagają szybkiej interwencji w celu zachowania wzroku. W trakcie 30 lat badania kontrolnego cukrzycy i powikłań (DCCT) oraz prowadzonego podłużnie badania Epidemiologii po interwencjach i komplikacjach cukrzycowych (EDIC) fotografię siatkówki wykonano w odstępach od 6 miesięcy do 4 lat. Metody
Wykorzystaliśmy zdjęcia siatkówki z badania DCCT / EDIC w celu opracowania racjonalnej częstotliwości przesiewowej dla retinopatii. Modelowanie Markowa wykorzystano do określenia prawdopodobieństwa progresji do proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej lub klinicznie istotnego obrzęku plamki u pacjentów z różnym początkowym poziomem retinopatii (bez retinopatii lub łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej). W modelach uwzględniono uznane czynniki ryzyka progresji retinopatii. Read more „Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1”

Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 ad

Projekt tej akademicko prowadzonej próby został już wcześniej zgłoszony.21 Diagram przedstawiający ogólny projekt przedstawiono na rysunku S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez Duke Clinical Research Institute i University of Oxford Diabetes Trials Unit we współpracy ze sponsorem Amylin Pharmaceuticals, spółką całkowicie zależną od AstraZeneca. Protokół, który został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdej z uczestniczących stron, oraz plan analizy statystycznej są dostępne na stronie. Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przez Duke Clinical Research Institute, niezależnego od sponsora. Szczegóły organizacji próbnej i pełną listę badaczy podano w Dodatku Uzupełniającym. Read more „Wpływ raz na tydzień eksenatydu na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2 ad”