Aktualizacja infekcji wirusem ptasiej grypy A (H5N1) u ludzi ad 6

Leukopenia, limfopenia, trombocytopenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu i podwyższony poziom aminotransferaz są powszechne, ale nie powszechne (Tabela 2). Limfopenia i zwiększone poziomy dehydrogenazy mleczanowej przy prezentacji były związane ze złym rokowaniem. 1, 3, 23, 19. Inne zgłaszane nieprawidłowości obejmują podwyższony poziom fosfokinazy kreatynowej, hipoalbuminemię i zwiększone poziomy d-dimerów i zmiany wskazujące na rozsianą wewnątrznaczyniową koagulopatię. 20,21 Tabela 3. Tabela 3. Wstępna diagnoza u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy A (H5N1). Nieswoiste kliniczne przedstawienie choroby grypy A (H5N1) często prowadziło do błędnej diagnozy później potwierdzonych przypadków (Tabela 3); Zakażenie wirusem grypy A (H5N1) było podejrzewane tylko u niewielkiej liczby pacjentów. Personel medyczny powinien uwzględniać zakażenie wirusem grypy A (H5N1) w diagnostyce różnicowej u pacjentów, u których występują epidemiologiczne czynniki ryzyka i nietypowe przypadki zachorowań, w szczególności szybko rozwijające się zapalenie płuc (patrz ryc. 2 Dodatkowego dodatku).
Diagnostyka laboratoryjna
Wykrywanie wirusowego RNA za pomocą konwencjonalnej lub łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym pozostaje najlepszą metodą do wstępnego rozpoznania grypy A (H5N1). Testy te mogą dostarczyć wyniki w ciągu 4 do 6 godzin i mogą być wykonywane w warunkach poziomu bezpieczeństwa biologicznego 2. Zmienność genetyczna wirusów grypy A (H5N1 )7,8 wymaga częstej aktualizacji starterów i sond. W związku z tym niezbędny jest dostęp do sekwencji z ostatnich wirusowych izolatów grypy A (H5N1). W celu wykrycia innych zakażeń wirusem grypy typu A i zredukowania wyników fałszywie ujemnych z powodu mutacji w genie hemaglutyniny H5, należy również celować w konserwatywny gen grypy A (np. Macierz lub nukleoproteina).
Wydajności diagnostyczne są wyższe w przypadku próbek z gardła niż w przypadku wymazów z nosa ze względu na wyższe miano wirusa grypy A (H5N1) w gardle.1,3 Jednakże, wymaz z nosa jest użyteczny do wykrywania wirusów grypy człowieka, dlatego zaleca się pobranie obu próbek. Jeśli są one dostępne, aspiranty tchawicy mają wyższe miano wirusa i plony niż próbki z górnych dróg oddechowych.3. Negatywne wyniki w pojedynczych próbkach oddechowych nie wykluczają zakażenia wirusem grypy A (H5N1), 21 i zaleca się wielokrotne pobieranie wielu rodzajów próbek .52 Wcześniejsze leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć wydajność diagnostyczną. Wykrywanie wirusowego RNA wirusa grypy A (H5N1) w kale lub we krwi może dostarczyć informacji prognostycznej, 3 ale ma niższą czułość diagnostyczną niż wirusowe RNA wirusa grypy A (H5N1) w próbkach układu oddechowego.
Dostępne w handlu szybkie testy do wykrywania antygenu wirusa grypy mają słabą wrażliwość kliniczną na wykrycie wirusa grypy A (H5N1) (Tabela 2 Dodatkowego dodatku), 1,20,21 i nie rozróżniają między podtypami grypy A u ludzi i ptaków wirusy. Chociaż szybkie testy antygenów mają podobną czułość analityczną do wykrywania wirusów grypy ludzkiej i ptasiej A (H5N1), wymagają one 1000-krotnie wyższego poziomu wirusa niż kultury wirusowe.
Wykrywanie przeciwciał anty-H5 jest niezbędne w badaniach epidemiologicznych i może zapewnić retrospektywne potwierdzenie diagnostyczne u pacjentów
[patrz też: opuszka dwunastnicy, vident bydgoszcz, dretwienie prawej reki ]